род Секирче

Lathyrus

Описание и отличителни особености на род Секирче

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Листата сложни, чифтоперести, дръжката им завършва с осил или мустаче. Венчето на цветовете по-дълго от чашката. Прилистниците по-къси от 4 cm. Тръбицата образувана от тичинките право отрязана (при близкия род Глушина (Vicia) тръбицата е скосено отрязана). Стълбчето с власинки от горната страна. Стъблото често крилато.

В България са установени около 30 вида.

Списък на видовете от род Секирче

© 2007 - 2010 BGflora.net

banner